Stroyotryadovka - to ... Što stroyotryadovka?
stroyotryadovka
STROYOTRYADOVE-, -vtsa, m, (kolokvijalno).. Borac građevinskog tima.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.