Rafiniranje je ... Što je rafiniranje?
rafiniranje
REFINING, - ti, - uzmi; -anny; sove. i Nesses. , to (poseban).

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.